Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

A PTE BTK Habilitációs Szabályzata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A habilitált doktori cím megszerzésének részletes követelményei a Bölcsészettudományi Kar doktori iskoláiban/programjainál

 

 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola szakmai-tudományos habilitációs követelményei:

 

 

I. Publikációk (az alábbi négy kategória közül bármelyikkel lehet pályázni)

 1. Két könyv (ebből az egyik monográfia)

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola

 1. eldönti, hogy mely kiadónál megjelent könyvet fogad el,
 2. megköveteli, hogy a könyv lektorált vagy utólag lektorálható legyen,
 3. a második könyv a PhD fokozat utáni megjelenésű legyen,
 4. tanulmánykötetet nem fogad el monográfiaként,
 5. az egyik könyvet helyettesítheti MTA doktori disszertáció,
 6. elfogad megjelenés előtt álló lektorált könyvet a kiadó jóváhagyó nyilatkozatával,
 7. az idézettség mértékét minimum 30 citációban határozza meg.

 2. Egy könyv és egy habilitációs dolgozat

A habilitációs dolgozatról a két habitusvizsgálónak a habitusértékelő véleményében külön nyilatkoznia is szükséges.

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola

 1. kijelöli a habilitációs dolgozat bírálóit,
 2. meghatározza a habilitációs dolgozat minimális terjedelmét (300.000 karakter, azaz kb. 120 oldal),
 3. a PhD fokozatszerzés előtt kiadott könyvet is elfogad,
 4. az idézettség mértékét minimum 30 citációban határozza meg.

 3. Egy könyv és 15 tanulmány

(A 15 tanulmány közé nem számítanak bele azok, amelyek azonosak a könyv valamely fejezetével, tanulmányával.)

A tanulmányok hazai és külföldi szerkesztett kötetekben és/vagy hazai és külföldi irodalmi, művészeti és társadalomtudományi szakfolyóiratokban jelentek meg. Ezeket az MTA megfelelő osztálya, bizottsága az MTMT-vel összehangoltan nyilvánosan hozzáférhetővé teszi honlapjain.

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola

 1. a könyv esetében az 1. pontban szereplő módon jár el,
 2. meghatározza – az MTMT-vel összhangban – a figyelembe vehető folyóiratoknak a listáját,
 3. előírja, hogy a tanulmányok között szerepeljen három külföldi publikáció is,
 4. előírja, hogy a 15 tanulmányból 10 a PhD után megjelent legyen,
 5. recenziókat nem fogad el tanulmányként,
 6. az idézettség mértékét minimum 30 citációban határozza meg.

 4. 30 tanulmány

A tanulmányok hazai és külföldi szerkesztett kötetekben és/vagy hazai és külföldi irodalmi, művészeti és társadalomtudományi szakfolyóiratokban jelentek meg. Ezeket az MTA megfelelő osztálya, bizottsága az MTMT-vel összehangoltan nyilvánosan hozzáférhetővé teszi honlapjain.

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola

 1. meghatározza azoknak a folyóiratoknak a listáját, amelyektől elfogadhatók a tanulmányok, figyelembe véve az MTA PB hivatalos listáját,
 2. előírja, hogy a tanulmányok között szerepeljen öt külföldi publikáció is,
 3. előírja, hogy a 30 tanulmányból 15 a PhD után megjelent legyen,
 4. recenziókat nem fogad el tanulmányként,
 5. az idézettség mértékét minimum 30 citációban határozza meg.

 

II. Konferencia előadások:

 

Legalább 15 konferenciaelőadás magyar és/vagy nemzetközi tudományos rendezvényeken, mely előadások többsége a PhD utáni legyen.

 

 

III. A habitusvizsgálatra vonatkozó további szempontok (szakmai közéleti tevékenység):

 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül legalább tízben tartja szükségesnek a habilitációra pályázó dokumentált tevékenységét:

-         MA és BA szakdolgozat-vezetés,

-         TDK-dolgozat vezetése,

-         oktatási tevékenység doktori programban,

-         doktori témavezetés,

-         felsőoktatási oktatási program kidolgozása,

-         külföldi vendégoktatás,

-         szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, könyvsorozat, tematikus folyóiratszám vendégszerkesztése),

-         hazai és/vagy külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja,

-         szakmai folyóirat tanácsadó testületének tagja,

-         tudományos közlemények (nem szakdolgozat vagy doktori disszertáció) lektora,

-         hazai és nemzetközi konferenciák szervezője/társszervezője,

-         hazai és nemzetközi pályázatokban, való részvétel,

-         hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel, kutatási project vezetése,

-         ösztöndíjas elismerés (pl. NKFI-OTKA, Széchenyi, Bolyai stb.),

-         nemzetközi együttműködésben megvalósult ösztöndíj,

-         hazai és nemzetközi tudományos testületekben viselt tisztség,

-         tudományos minősítési eljárásokban való részvétel,

-         szakmai/állami/miniszteri kitüntetés,

-         egyetemi és kari elismerések, hallgatói önkormányzatok által adományozott díjak,

-         egyéb.

 

 

Pécs, 2018. április 5.