Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

Fokozatszerzéssel kapcsolatos követelmények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Ha valaki fokozatszerzési eljárásra szeretne jelentkezni, a megfelelő űrlapot letöltheti innen.

A fokozatszerzési eljárásra jelentkezni 2007 óta (mindegy mikor szerzett az illető abszolutóriumot ) bármikor lehet, nincsen elévülési ideje az abszolutóriumnak. A doktori fokozatszerzésre jelentkezés, és annak elfogadása után azonban 2 év alatt le kell az eljárást bonyolítani. Az eljárás első része a szigorlat, ennek sikeressége után a második rész a disszertáció védése.

A fokozatszerzés folyamata az abszolutórium kikérésével, és az Iskola vezetőjéhez címzett kérelem benyújtásával kezdődik.

A fokozatszerzés doktori szigorlatból és a doktori értekezés nyilvános vitájából, eredményes megvédéséből áll.

Az értekezés három példányának benyújtásával együtt a jelölt nyilatkozik munkájának eredetiségéről és arról, hogy más doktori iskolánál nem nyújtotta be fokozatszerzésre, és azt nem utasították el.

Mellékeli az abszolutórium, az egyetemi oklevél és nyelvvizsgái másolatát.

Mellékeli (vagy az értekezéssel együtt beköti) a témavezetői nyilatkozatot és ajánlást, melyben az nyilatkozik a munka eredetiségéről és alkalmasságáról a fokozatszerzés folyamatának megindíthatóságáról.

A nyilatkozat formanyomtatványa letölthető innen

Az egyéb kérdésekről a PTE egyetemi, kari és doktoriskolai szabályzatai rendelkeznek.

A benyújtandó doktori disszertáció minimális terjedelme 9 szerzői ív (360000 karakter), vagyis kb. 135 oldal. A maximális terjedelem 15 szerzői ív (600000 karakter), tehát kb. 225 oldal. A terjedelembe nem számít bele a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a szövegközlés, a köszönetnyilvánítás és az ábrák, illusztrációk, rajzok vagy egyéb szemléltető anyagok, valamint a rezümé. Irányadó formai paraméterek (a terjedelemként fent megadott oldalszámok erre az esetre vonatkoznak): Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, másfeles sorköz, 2,5 cm-es, a bal oldalon 3 cm-es margó, oldalszámozás az oldalak alján, lehetőleg lábjegyzet, folyamatos számozással. Ezeknek a formai paramétereknek a betartása nem kötelező, csupán iránymutatásként, segítségül szolgál. Az egyetlen kizárólagos formai követelmény az, hogy a disszertációnak jól olvasható kéziratnak kell lennie.

A disszertáció tudományos mű, azaz feltétlenül tartalmaz hivatkozásokat, bibliográfiát/irodalomjegyzéket. A hivatkozás- és címleírás-technika lehetőleg az adott tudományterület, szakterület bevett gyakorlatát kövesse, mintául véve valamely elismert, meghatározó szakmai folyóirat jegyzetelési szabályzatát.

A kézirat formai követelményeiről bővebben itt lehet olvasni.

A tézisfüzetet elektronikusan, illetve 2 nyomtatott példányban kell benyújtani. A szerkezete a következő legyen:

 

A disszertáció tudományos célkitűzése és szerkezete

A tudományos munka téziseinek összefoglalása

A munka új eredményei

Szakmai CV

Publikációs jegyzék

Hivatalos bírálatok

Válasz a bírálóknak