Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

Doktori védések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Fokozatot szereztek:

Mucsi Georgina: A halálkép jellegzetességei hospice ellátásban dolgozó szociális munkások és az önkéntes tevékenységet végzők körében

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Csengel-Plank Ibolya: A budaörsi repülőtér és fotomontázsa mint a modernizmus szimbólumai

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Kovai Cecília: A cigány-magyar különbségtétel és rokonság.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Hernádi Ilona: Problémás testek. Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal élő magyar nők önreprezentációiban.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Németh Ákos: "Vigasztalásul útnak indulunk..." A "vándorévek" nemzedéke és a két világháború közötti magyar útírajzhagyomány

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Görföl Balázs: Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása

 

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Baumann Tímea: "Maradjon emléközet?" A délszláv háború társaadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben.

Témavezető: Kovács Éva

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Samu János: Határpoétikák. Redukció mint intenzív nyelvhasználat Domonkos István és Ladik Katalin költészetében

Témavezető: Orbán Jolán

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Horváth Imre: "Arra emelik tekintetüket, amit átszúrtak". A Szent János-evangélium képteológiája mint a balthasari képteológia alapja.

Témavezetők: Nagy Imre, Kisantal Tamás

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Kucserka Zsófia: Könyvbe vésett jellemek. A 19. századi regényszereplők karakterének történeti megközelítései

Témavezető: Takáts József

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Guld Ádám: EMO. Egy kortárs stílusközösség a média kulturális tanulmányozása tükrében

Témavezető: Havasréti József

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Kila Noémi: Dynamismes et structures de la perception dans l'oeuvre de Charles Ferdinand Ramuz

Témavezető: Christian Morzewski, Vígh Árpád

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Adorján Viktor: A totális cselekvés és az emberi totalitás. A wroclawi Laboratórium tevékenysége és annak utóélete 1959-től napjainkig

Témavezető: Kékesi Kun Árpád

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Erdély Dániel: A jövő lázadása. Az újdonság sorsa a behálózott világban.

Témavezetők: Beke László és Molnár Emil

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Légmán Anna: Az őrület és az őrültek helye a társadalomban. A magyar pszichiátriai ellátórendszer és az egyén viszonya.

Témavezetők: Vajda Júlia és Bugarszki Zsolt

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Fekete Richárd: Kétkedő komolyság. Kemény István költői ethosza.

Témavezető: Z. Varga Zoltán PhD

2012. 02. 24.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Galuska László: Gonosz Garaboncziások, Borissza Bacchusok, széltoló szellemek, Avagy tükör vagy görbe tükör? Hiedelemlények, népi kulturális alakok, folklór a XVIII. századi iskolai comaediákban

Témavezetők: Nagy Imre Dsc és Milbacher Róbert Csc

2011. 11. 18.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Rosner Krisztina: A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai

Témavezető: P. Müller Péter Dsc

2011. 05. 16.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Turnacker Katalin: Fausti szellemiség és festői kép Werner Herzog filmművészetében

Témavezetők: Nagy Imre Dsc és Kovács András Bálint Dsc

2010. 06. 11.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Mári Edit: Goethe Faustjának recepciója az orosz irodalomban

Témavezető: V. Gilbert Edit

2010. 01. 27.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

L. Varga Péter: A médium olvasása. Közeg, medialitás és materialitás az irodalomban.

Témavezető: Kulcsár Szabó Ernő Dsc és Thomka Beáta Dsc

2009. 11. 20.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Beck Zoltán: A romológia írása - egy elbeszélhető romológia felé.

Témavezető: Bókay Antal Csc. és Kurdi Mária Csc

2009. 11. 02.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Horváth Péter: A fikcionalitás egy alternatívája a 20. századi magyar irodalomban. Kertész Imre egzisztencialista prózája.

Témavezető: Orbán Jolán Csc.

2009.09.21

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Gombos Péter: Utópiák és disztópiák a magyar irodalomban, különös tekintettel a gyermekirodalom antiutópiáira.

Témavezető: Mekis D. János PhD.

2009.06.19.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Seress Ákos Attila: Amerikai tragédiák. Szerep, személyiség és kirekesztés Tennesse Williams drámáiban.

Témavezető: P. Müller Péter Csc.

2009.04.02.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája. Kontextuális vizsgálatok a huszadik századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozásáról

2008.12.05.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Medve A. Zoltán: Kontextusok és konnotációk. Adalékok a kortárs horvát próza történeti-komparatív vizsgálatához.

Témavezető: Nagy Imre CSc.

2008.09.19.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Varga Róbert: En(Je)(u)x. Effets de métissage et voies de déconstruction dans l'autobiographie maghrébine d'expression française Az írás tétjei és játékai. A métissage és a dekonstrukció mozzanatai az észak-afrikai francia nyelvű önéletírásban

Témavezető: Vígh Árpád DSc

2007. október 22. Université Marc Bloch, Strasbourg

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Túry György: Etika és regény: elméletek és értelmezések az 1980-as és az 1990-es évek amerikai színterén

Témavezető:Bókay Antal CSc

2007.10.12.

Tézisek

 

Szilágyi-Nagy Ildikó: Garaczi László prózájának poétikája és fogadtatása 1985-1995-ig. Recepció és szövegelemzés

Témavezető: Kálmán C. György CSc

2007.06.14.

Tézisek

 

Lábadi Zsombor: A lebegés iróniája. Sziveri János életműve az Új Symposion kontextusában

Témavezető: Mekis D. János PhD.

2007.04.20.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Kiss Gábor Zoltán: Kulturális és mediális átvitelek

Témavezető: Kálmán C. György CSc.

2007.04.17.

Tézisek

A disszertáció teljes szövege

 

Gyuris Norbert: A szerző alakváltásai: narratológia, szimulációelmélet és hipertextualitás

2006.11.17.

Témavezető: Bókay Antal CSc.

Tézisek

 

Laczkó András: „... a hisztoria non plus ultrája..."

2006.06.26.

Témavezető: Rohonyi Zoltán DSc.

Tézisek

 

Asztalos Éva: Az ismeretlen képzelőerő nyomában- séta az egyszarvú erdejében

2006.05.05.

Témavezető: Bókay Antal CSc.

Tézisek

 

Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég

2006.02.10

Témavezető: Thomka Beáta DSc.

Tézisek

 

Rudas Jutka: A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom intertextuális aspektusai

2005.12.15.

Témavezető: Thomka Beáta DSc.

Tézisek

 

Seregi Tamás: A jelen visszatérése. A műalkotás és az érzékelés viszonya fenomenológiai nézőpontból

2005.12.02.

Témavezető: Thomka Beáta DsC

Tézisek

 

Horváth Györgyi: A sajátként/idegenként felismert múlt. A történeti elbeszélés identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban a hetvenes évektől a kilencvenes évekig

2005.11.24.

Témavezető: Weiss János DSc.

Tézisek

 

Tóth Orsolya: A múlandó és múlhatatlan. A történeti megértés esélyeiről (Kazinczy-tanulmányok)

2005.11.18.

Témavezető: Rohonyi Zoltán DSc.

Tézisek

 

Hammer Erika: "Das Schweigen zum klingen bringen. Sprachkrise und poetologische Reflexionen bei Hermann Burger" (A csend megszólaltatása. Nyelvi válság és poetológiai reflexiók Hermann Burgernél)

2005.10.07.

Témavezető: Weiss János DSc.

Tézisek

 

Prágai Tamás: Kísérlet az önértelmezés a hatvannyolc utáni költészetben

2005.05.12.

Témavezető: Bókay Antal CSc.

Tézisek

 

Schuller Gabriella: Tükörképrombolók. A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performanszokban

2005.04.12.

Témavezető: Müller Péter CSc.

Tézisek

 

Sári László: A "hattyú" és a "görény": kritikai vázlatok irodalomra és politikára

2005.03.07.

Témavezető: Bókay Antal CSc.

Tézisek

 

Horváth Károly: "Theoria cum praxi?" Adalékok a regényelmélet és regényírói gyakorlat viszonyáról Christian Friedrich von Blanckenburg Versuch über den Roman és Beyträge zur Geschichte  deutschen Reichs und deutscher Sitten. Ein Roman című munkáiban

2004.10.22.

Témavezető: Bacsó Béla DSc.

Tézisek

 

Sándorfi Edina: Az (a)mimetikus képiség, tapasztalás és performativitás rejtett esztétikája Goethe, Fontane és Rilke szövegeiben

2004.10.19.

Témavezető: Hetesi István CSc.

Tézisek

 

Hajdú Zsuzsanna: Műfajok, diskurzusok és szövegek Marie Gevers életművében (Genres, discours et textes dans l'oeuvre de Marie Gevers)

2004.05.12.

Témavezető: Martonyi Éva CSc.

Tézisek

 

Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó. Műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján

2004.05.11.

Témavezető: Kálmán C. György CSc.

Tézisek

 

Hadas Emese: A chiazmus poétikája Rilke Új verseiben

2004.04.07.

Témavezető: Thomka Beáta DSc.

Tézisek

 

Merényi Annamária: "Újra amalgámozott üvegtáblátska". Ungvárnémeti Tóth László lírája, fogadtatása és az életmű filozófiai kérdései

2003.03.07.

Témavezető: Rohonyi Zoltán DSc.

Tézisek

 

Horváth Miléna: (egyetemközi védés) Entre voix, écrits et images: Modalit6és de l'entre-deux littéraire dans la seconde partie de l'oeuvre d'Assia Djebar

2002.11.06.

Tézisek

 

Németh Anikó: The Meaning of Work and Labour in William Morris' and John Ruskin's Aesthetics and Educative Ethics

2002.10.07.

Témavezető: Kiss Attila

Tézisek

 

N. Kovács Tímea: Helyek, kultúrák, szövegek. Pillanatképek az irodalomtudomány és a kulturális antropológia határvidékéről

2002.04.15.

Témavezető: Kálmán C. György CSs.

Tézisek

 

Nagy Ilona: Apokrif evangéliumok, népkönyvek, folklór

2001.05.14.

Témavezető: Szörényi László DSc.

 

Valamint Finnországban PhD- fokozatot szereztek a Jyvaskylai Egyetem doktori cseremegállapodásának keretében:

Fenyvesi Kristóf (2012)

Bene Adrián (2009)

Böhm Gábor (2009)

Jablonczay Tímea (2009)

Kisantal Tamás (2006)

 

Abszolutóriumot szereztek:

Bajnóczy Zoltán

Balázs Eszter

Bechtel Helmut Hermann

Beke Ottó

Béri Etelka

Besze Barbara

Bovier Hajnalka

Czékmány Anna Borbála

Csete Borbála

Dobos Elvira Bernadett

Földvári József

Garami András

Huber Beáta

Ilyés István Stefán

Keresztes-Kila Noémi

Kis Béla

Komjáti Diána

Krommer Balázs

Lehota János

Lőrincz Tamás

Miskolczi István

Móra Gabriella

Neichl Nóra

Nyárfásné Szepesi Veronika

Papp Eszter

Parrag Judit

Pereszlényi Erika

Perjési Éva

Péter Petra

Rácz Péter

Sebők Borbála

Sipőczné Miglierini Guiditta

Somorjai Eszter

Sütő Csaba András

Szabó Attila

Szalay Tamás

Szűcs Réka

Szverle Ilona

Tímár András

Tóth Anita

Tóth Csilla

Trombitás Judit

Varga Anikó Orsolya

Varga Enikő